Hướng Dẫn Treo Cờ Tổ Quốc Và Cờ Của Các Nước Đúng Quy Định

Hướng Dẫn Treo Cờ Tổ Quốc Và Cờ Của Các Nước Đúng Luật Theo thông lệ quốc tế, các doanh nghiêp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài có thể treo cờ của các nước mà công ty mẹ có quốc tịch. Cờ nước ngoài treo tại các cơ sở này cần tuân thủ một số […]